Datu failu un datu aizsardzības apraksts

Vārds reģistrā
Klinkmann Lat SIA
Uzņēmējdarbības veicēja reģ. Nr. 40003207676

Adrese:
Ganību dambis 2a
Rīga LV-1045
Latvija

Kontaktpersona jautājumos, kas attiecas uz reģistru
e-pasts: info@klinkmann.lv

Reģistra nosaukums
Klinkmann personīgo kontaktu reģistrs

Personas datu apstrādes mērķis

Reģistra datu saturu veido šāda informācija: personas vārds un kontaktinformācija, uzņēmuma sniegtā informācija (uzņēmuma nosaukums un darbības valsts), papildu informācija (tāda personas sniegta papildu informācija kā brīvas formas ziņojums vai atsauksmes), cita informāciju (piemēram, publiskā IP adrese), izsekošanas dati (elektroniskie mārketinga operāciju izsekošanas dati) un informācija par sīkdatnēm. Lasiet vairāk par mūsu sīkdatņu politiku. Daļa informācijas jāiesniedz obligāti atkarībā no lietošanas mērķa, lai tā tiktu apstrādāta vajadzīgajā veidā.

Parastie informācijas iegūšanas avoti

Personas sniegtā informācija ar viņa vai viņas piekrišanu tiek izmantota vai nu tiešsaistes pakalpojumu formu veidā, vai pārdošanas un demonstrēšanas pasākumos, kā arī materiālos, kas atbalsta tiešsaistes pakalpojuma analīzi un izstrādi, ko tiešsaistē automātiski apkopo tiešsaistes pakalpojums.

Regulāra informācijas nodošana vai pārsūtīšana ārpus ES vai EEZ

Informācija tiek apstrādāta gan ES un EEZ, gan ārpus tās. Daži no serveriem, ko izmanto vietņu uzturēšanai, var atrasties ārpus ES vai Eiropas Ekonomikas zonas. Informācija var tikt atklāta Klinkmann un tās meitasuzņēmumiem un radniecīgām vienībām iepriekšminētajai lietošanai.
 Informācija tiek saglabāta tik ilgi, kamēr attiecības ar klientu var uzskatīt par spēkā esošām, un saprātīgā laikā pēc tam, kad ir pārtrauktas attiecības ar klientu.

Personas datu aizsardzības reģistra principi

Reģistrā esošā informācija atrodas aizsargātā vidē saskaņā ar likumu par privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju jomā. Tikai speciāli nosauktiem darbiniekiem un privātpersonām ir piekļuve personas datiem, kas ietverti reģistrācijas informācijā.

Pārbaudes un labošanas tiesības

Ikvienam indivīdam, kurš ir aizpildījis ierakstu reģistru, ir tiesības pārbaudīt savus ierakstus reģistrā un pieprasīt, lai tie tiktu izlaboti. Labošanas pieprasījums tiek nosūtīts pa e-pastu uz kontaktpersonas e-pasta adresi. Pieprasījums pēc noklusējuma attiecas uz personas datiem, kas saistīti ar sūtītāja e-pasta adresi, ja vien persona, kas nosūtījusi pieprasījumu, nav norādījusi citādi.

Citas ar personas datu apstrādi saistītas tiesības

Personai ir tiesības liegt reģistratoram piekļuvi informācijai par sevi, tiešo reklāmu, attāluma tirdzniecību vai citu tiešo mārketingu un viedokļu aptauju. Ja persona vēlas aizliegt šāda veida darbību, viņš vai viņa to var izdarīt, sazinoties ar reģistratūru pa e-pastu.

Data File and Protection Description

The registrar’s name
Klinkmann Oy
Business ID: 2578852-7

Address:
Fonseenintie 3, P.O. Box 38
00371 Helsinki, Finland

Contact person for matters relating to the register
e-mail: info@klinkmann.fi

Name of the register
Klinkmann Oy’s personal contacts register

Purpose of processing personal data

The person’s contact information in the register is used for promotional purposes for the performance of the internal and external tasks of Klinkmann Oy, its subsidiaries, affiliates or subcontractors as far as they relate to the services and products offered. The information is also used for marketing and information purposes.

The data content of the register

The data content of the register consists of the following information: the person’s name and contact information, the company’s information that the person represents (company name and country of operation), additional information (additional information provided by the person such as free-form message or feedback), other information (such as public IP address), tracking data (tracking data of electronic marketing operations) and cookies information. Read more about our cookies policy. Some of the information is mandatory, depending on the purpose of use, so that the matter can be handled in the required manner.

Regular sources of information

Information provided by the person with his or her own consent, either on forms in the online service or in sales and demonstration events, as well as materials that support the analysis and development of online service collected automatically by the online service.

Regular transfer of information or transfer outside the EU or EEA

The information is processed within and outside the EU or the EEA. Also, some of the servers used to maintain pages may be located outside the EU or the European Economic Area. The information may be disclosed to Klinkmann Oy and its subsidiaries or affiliated entities for use as defined above. The information is retained as long as the customer relationship can be considered valid and within a reasonable time after the customer relationship is broken.

Principles of protection of the register

The information in the register is located in protected environments under the Act on the Protection of Privacy in Electronic Communications. Only specially named employees and individuals have access to the personal data of the users contained in the registration information.

Inspection and correction right

Everyone who has filed a record in the register has the right to check their own records in the register and to demand that they are corrected. The repair request is made by e-mail to the contact person’s email address. The request is addressed by default to the personal data associated with the sender’s e-mail address unless the person who sent the request is identified in some other way.

Other rights related to the processing of personal data

A person has the right to deny the registrar access to information regarding himself or herself about direct advertising, distance selling or other direct marketing and opinion polling. If a person wants to ban this kind of activity, he or she can do so by contacting the registrar by email.

Sīkdatnes kopumā

Sīkdatnes kopumā
Mūsu mājaslapa izmanto sīkdatnes, lai attīstītu lietotāja pieredzi (sīkdatņu izsekošana) un aktivizētu pakalpojuma funkcionalitāti (funkcionālās sīkdatnes). Sīkdatnes ir teksta fails, kas tiek glabāts lietotāja datorā ierobežotā laikā, kad tiek apmeklēta vietne. Ja vēlaties, varat izvairīties no sīkdatnēm, pielāgojot pārlūka iestatījumus tā, lai vietnes izmantošanas laikā sīkdatnes netiktu saglabātas. Tomēr tas var negatīvi ietekmēt vietnes funkcionalitāti un lietotāju pieredzi vai dažos gadījumos nepieļaut tās pilnīgu izmantošanu.

Sīkdatņu izsekošana
Vietne apkopo lietojuma statistiku, kas paredzēta vietnes izsekošanai, izstrādei un attīstībai. Turklāt vietnē tiek izmantoti Google Analytics demogrāfiskie dati, kas apvieno lietotāju izsekošanas informāciju, piemēram, par vecumu, dzimumu un lietotāju interesēm. Varat mainīt šīs informācijas apkopošanas iestatījumus savā Google kontā. Jūs varat atteikties no Google Analytics ar šo pārlūkprogrammas papildinājumu (https: // tools.google.com/dlpage/gaoptout/).

Funkcionālās sīkdatnes
Tiešsaistes pakalpojuma funkcionālie domēni, kam nepieciešama lietotāja pieteikšanās vai cita autentifikācija, pieprasa sīkdatņu darbību. Sīkdatņu informācija glabā ziņas par lietotāju, un sīkdatne tiek dzēsta tās termiņa beigās vai tad, kad lietotājs izlogojas.

Citi identifikatori
Tiešsaistes pakalpojuma lietotāja identitāti saglabā tiešsaistes pakalpojuma servera žurnāla failos un tīkla pakalpojumā (piemēram, IP adrese atver lapu un lejupielādētos failus, kā arī iespējamās kļūdu situācijas lietošanas laikā), informācija tiek apkopota par vietnes lietotāja saskarni (ieraksti, karstuma kartes dati, formas datu lietojums). Šīs informācijas vākšanas mērķis ir uzraudzīt un attīstīt pakalpojumu, kā arī pastāvīgi uzlabot defektu toleranci un drošību.

Cookies policies

Cookies in general
Our website uses cookies to develop a user experience (tracking cookies) and enable functionality in the service (functional cookies). A cookie is a text file that is stored on a user’s computer for a limited time when a website page is visited. If you want, you can avoid cookies by adjusting your browser settings so that cookies are not saved during use. However, this may have a negative impact on site functionality and user experience or, in some cases, to prevent full use.

Tracking cookies
The site collects usage statistics designed to track, develop, and design the site. Additionally, the site uses Google Analytics Demographics, which combines user tracking information with, for example, age, gender, and user interests. You can change your settings of collecting this information in your Google Account.

You can opt-out of Google Analytics tracking with the browser add-on (https: // tools.google.com/dlpage/gaoptout/).

Functional cookies
The functional domains of the web service that require user login or other authentication require a cookie to work. The cookie information stores the necessary information about the user and the cookie is deleted at the end of its deadline or when the user logs out.

Other identifiers
Identifiers are stored of the user of the online service in connection of the online service into the log files of the server and the network service (e.g., IP address opened the page and downloaded files, as well as potential error situations during the use) and the information is collected about the site’s user interface (records, heat map data, form data usage). The purpose of collecting this information is to monitor and develop the service, as well as to improve fault tolerance and security continually.